home

รายชื่อคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน  
      1.นายสุรพล   ศรีเสาวชาติ ประธานที่ปรึกษา
  2.นายสานิตย์ ศรีสุข รองประธานที่ปรึกษา
  3.นายคำรณ หล่อไกรเลิศ รองประธานที่ปรึกษา
  4.ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง   ที่ปรึกษา
  5.ผู้อำนวยการสำนักภูมิภาค   ที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
  1.นายไกวัลย์ โรจนานุกุล ประธานชมรมกอล์ฟ ทช.
  2.นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ รองประธาน
  3.นายโกมินทร์ โรจน์พานิช รองประธาน
  4.นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ รองประธาน
  5.นายทักษิณ บุญต่อ รองประธาน
  6.นายสว่าง รัตนนรา รองประธาน
  7.นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ รองประธาน
  8.นายสุพน เดชพลมาตย์ รองประธาน
  9.นายสุรพันธ์ ไตรรัตน์ รองประธาน
  10.นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ รองประธาน
  11.นายจิระนันท์ ประกอบไวทยกิจ รองประธาน
  12.นายเกษม สัจจารักษ์ กรรมการ
  13.นายพิชิต หุ่นศิริ กรรมการ
  14.นายธงไชย ชมถนอม กรรมการ
  15.นายลัทธวุฒิ สุขจุล กรรมการ
  16.นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร กรรมการ
  17นายเดโช ชนะสุวรรณ์ กรรมการ
  18.นายพงศ์พันธุ์  ฤทธิพันธ์ กรรมการ
  19.นายทินกร คุณสมิตปัญญา กรรมการและเลขานุการ
  20.นายคมกริช บุญประเสิรฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  21.นายหยา หัสสะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  22.นายสันติภาพ ศิริยงค์ กรรมการและนายทะเบียน
  23.นางสาวณัชพร ลี้ชม กรรมการและเหรัญญิก
  24.นายสิทธา กรองศิริ กรรมการและประชาสัมพันธ์