home

รายชื่อคณะกรรมการชมรม


 คณะกรรมการชมรมกอล์ฟ

1.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

     
  นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ์  อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
  นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
  นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  นายเสรี สุธรรมชัย อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการ
2.ที่ปรึกษาชมรม      
  นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  นายกฤชเทพ สิมลี                        รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  นายดรุณ แสงฉาย รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน   รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
3.ประธาน/รองประธานชมรมกอล์ฟ             
  นายสุรพล ศรีเสาวชาติ  ประธานชมรม
  นายสมเกียรติ  ทองโต รองประธานชมรม
  นายสุธรรม         ชมชื่น รองประธานชมรม
  นายสมยศ  อุบลสถิต  รองประธานชมรม

 

4.กฎ กติกากอล์ฟ

 

     
  นายคำรณ           หล่อไกรเลิศ  ที่ปรึกษา
  นายคมกริช                บุญประเสริฐ ผู้ช่วยที่ปรึกษา
  นายสมุทย์  ผลาชีวะ                     ผู้ช่วยที่ปรึกษา
5.เลขาชมรม                            
 

นายสมัย

โชติสกุล เลขา
 

นายสว่าง

รัตนนรา ผู้ช่วยเลขา
 

นายประยุทธ

เรืองแก้ว ผู้ช่วยเลขา
 

นายไพบูลย์

เรืองยุวนนท์ ผู้ช่วยเลขา
 

นายสุเมธ

ธีระพิศุทธิ์ ผู้ช่วยเลขา
 

นายภาคภูมิ

ผ่านสำแดง ผู้ช่วยเลขา
 

นายจีรพงษ์

ปิณฑบุตร ผู้ช่วยเลขา
 

นายพิชิต

หุ่นสิริ ผู้ช่วยเลขา
 

นายทินกร

คุณสมิตปัญญา         ผู้ช่วยเลขา
  นายธันว์ สินธวาลัย ผู้ช่วยเลขา

6.ประชาสัมพันธ์ชมรม 

     
  นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ประชาสัมพันธ์
  นางนพมาศ        รัตนพันธุ์    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายวุฒิศักดิ์ สิงห์บุตร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายสันติภาพ      ศิริยงค์   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายกรณ์ ปลอดมณี  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นางสาววิภา  ธัญญเจริญ  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายสิทธา กรองศิริ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายเชาว์วรรธน์ พยัฆพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นางสาวมัทนียา พรมเทพ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 7.เหรัญญิกชมรม      
   นางสาวณัชพร      ลี้ชม เหรัญญิก   
   นางกนกกร   ศิรินภาพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
   นางพรทิพย์  คุณสมิตปัญญา ผู้ช่วยเหรัญญิก