home

สมัครสมาชิกทั่วไป

 1.สมัครด้วยตัวเอง  

        สามารถส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร ได้ที่ คุณณัชพร  ลี้ชม ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร. 0 2551 5043
        08 5121 2424 หรือคุณกนกกร ศิรินภาพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร.0 2551 5076 หรือ 08 9532 9977

     2.สมัครทางอีเมลล์ / แฟกซ์

           สามารถส่งใบสมัคร มาที่ e-mail : golfdrr55@gmail.com /แฟกซ์   0 2551 5041  หรือ  0 2551 5075
           สามารถโอนค่าสมัครเข้าบัญชีในนาม คุณณัชพร  ลี้ชม และคุณกนกกร  ศิรินภาพันธ์ และคุณพรทิพย์ คุณสมิตปัญญา 
           ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 060-0-68694-9   จากนั้นโทร
           หรือส่ง sms แจ้งที่ คุณณัชพร ลี้ชม หรือ คุณกนกกร ศิรินภาพันธ์ หรือแฟกซ์เอกสารการสมัครพร้อมเอกสาร
           การโอนเงินตามเบอร์แฟกซ์ข้างต้น

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
            
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า    50    บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!!