home

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ  โดยไม่หวังผลกำไรจากเพื่อนสมาชิก

2.เพื่อกำหนดตัวแทนสมาชิกในการติดต่อประสานงานกับสมาคมหรือสโมสรอื่นๆ

3.เพื่อส่งเสริมในการให้และปรับปรุงแต้มต่อของนักกอล์ฟ

4.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนสมาชิกในชมรม เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5.เพื่อให้เกิดรายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมของกรมทางหลวงชนบท

6.ชมรมไม่มีนโยบายให้บุคคลใดเล่นกอล์ฟฟรี โดยผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกชมรม
7.เพื่อการดำเนินภารกิจที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการชมรม